BEVOEGDHEDEN VAN DE GOUVERNEUR

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat sinds 10 oktober 2010 uit vier landen: Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Nederland. Op die datum heeft Sint Maarten de status van land binnen het Koninkrijk verkregen. Hierdoor heeft Sint Maarten vanaf die dag ook een eigen Gouverneur.
De bevoegdheden van de Gouverneur zijn neergelegd in het reglement van de Gouverneur onder te verdelen in de aan hem bij wet toegekende  bevoegdheden als Landsorgaan en als Koninkrijksorgaan (download PDF).

De Gouverneur als landsorgaan

Als Landsorgaan vertegenwoordigt de Gouverneur de Koning der Nederlanden, Koning Willem Alexander, op Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van Sint Maarten. Als hoofd van de regering is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk . De Gouverneur vormt samen met de ministers de Regering van St. Maarten en oefent als zodanig de uitvoerende macht uit.
De uitvoerende macht heeft betrekking op:

 1. Het vaststellen en afkondigen van landsverordeningen, ondertekening van landsbesluiten houdende algemene maatregelen en landsbesluiten.
 2. Benoeming, schorsing en ontslag van de landambtenaren en vaststelling van de bezoldiging;
 3. Het beheer van de financiën en domeinen (eigendommen) van Sint Maarten;
 4. Het verlenen van gratie en dispensatie;
 5. Het verlenen van toestemming aan militaire vlieg- en vaartuigen van een vreemde mogendheid om het luchtruim dan wel territoriale wateren van Sint Maarten binnen te treden.


Vele hoge functionarissen leggen bij de aanvaarding van hun ambt de eed of de verklaring en belofte af in handen van de Gouverneur. Dit geldt onder meer voor ministers, Statenleden, leden van de Raad van Advies, leden van de Algemene Rekenkamer, de Procureur-generaal, en rechters. De Gouverneur spreekt aan het begin van het zittingsjaar van de Staten, op de tweede dinsdag van september, de Gouverneursrede uit in een daartoe belegde vergadering van de Staten. De Gouverneursrede is een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid. De Minister President is verantwoordelijk voor de inhoud van de rede. 

De Gouverneur is daarnaast voorzitter van de Raad van Advies. Hij heeft in dit college een raadgevende stem. De dagelijkse leiding van de Raad van Advies is in handen van de vice-voorzitter. De raad adviseert de regering en het parlement over (ontwerp) wetgeving.  

Tevens neemt de Gouverneur deel aan de wetgevende macht van Sint Maarten. De Gouverneur biedt ontwerplandsverordeningen ter goedkeuring aan de Staten aan en stelt ze, nadat deze goedkeuring is verkregen vast. Daarna zorgt hij voor de afkondiging van deze landsverordeningen.

De Gouverneur als Koninksrijksorgaan
 

Als koninkrijksorgaan vertegenwoordigt de Gouverneur de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. De Gouverneur is in deze hoedanigheid verantwoording verschuldigd  aan de regering van het Koninkrijk. De Gouverneur is derhalve bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, namens de Koninkrijksregering op te treden. Als koninkrijksorgaan waakt de Gouverneur voor wat betreft Sint Maarten over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan.  Dit geldt voor de volgende koninkrijksaangelegenheden:

 1. De handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk (Bevelhebber strijdkrachten);
 2. De buitenlandse betrekkingen;
 3. Het Nederlanderschap;
 4. De regeling van de ridderorden; (De Koninklijke onderscheidingen)
 5. Zorg voor totstandkoming en toezicht op de naleving van rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en internationale overeenkomsten.
   

In dit kader krijgen burgers van Sint Maarten vooral te maken met de Gouverneur bij: de uitvoering van de Paspoortwet (verstrekking van reisdocumenten), de uitvoering van de regeling uitgifte visa (Afgifte visa), de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie) en het uitreiken van de jaarlijkse Koninklijke onderscheiding op Koningsdag.

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.