De Gouverneur Toespraken

Terug naar Toesprakendec 06, 2010

Openingstoespraak bijzondere vergadering Raad van Advies

Uitgesproken door Zijne Excellentie Gouverneur Holiday tijdens 
een buitengewoone vergadering van de Raad van Advies

Geachte vice-voorzitter, leden en medewerkers van de Raad van Advies,

Het is mij een eer en genoegen om deze bijzondere vergadering, mijn eerste vergadering van de Raad van Advies van het Land Sint Maarten te openen en voor te zitten.

De Staatsregeling bepaalt dat de Gouverneur het voorzitterschap van de Raad van Advies kan bekleden, zo vaak hij dat nodig oordeelt. Ik kan u alvast vertellen dat dat niet vaak zal zijn. In het geval de Gouverneur als voorzitter fungeert heeft hij een raadgevende stem. Ik kan u verzekeren dat u op mijn raad kunt rekenen. In dat licht maak ik gebruik van deze gelegenheid om u een aantal raadgevende woorden toe te spreken. Daarbij zal ik achtereenvolgens stilstaan bij de taken, de bevoegdheden, de betekenis van de adviezen en het belang van de onafhankelijkheid van de Raad van Advies.


1. Taak Raad van Advies

Volgens de Staatsregeling bestrijkt de taken van de Raad van Advies advisering over alle voorstellen van wet- en regelgeving  van c.q. aangaande het land St. Maarten. De Raad van Advies is mijns inziens dus een gezaghebbend College dat –
• op grond van de deskundigheid van zijn leden en secretariaat op het terrein van wetgeving, wetgevingstechniek en openbaar bestuur; en
• op enige afstand van de dagelijkse politiek –
bijdraagt aan de kwaliteit, waaronder de uniformiteit, van de wetgeving en het bestuur

Het is daarom van belang dat de Raad bij zijn advisering over wetgeving een helder toetsingskader hanteert dat op drie aspecten is gebaseerd, namelijk:
(1) een beleidsanalytische toets;
(2) een juridische toets: en
(3) een wetstechnische toetsing.

Ik zou over deze aspecten een heel betoog kunnen houden maar zal nu slechts kort ingaan op enkele aspecten. .

Ad 1 Beleidsanalytische toetsing
Bij de beleidsanalytische toetsing gaat het er kort gezegd om of (1) het voorgestane beleid helder is geformuleerd en (2) of het beoogde doel wordt bereikt met de voorgestelde regeling . In dat kader is het van belang om op te merken dat de veronderstellingen waarvan de wetgever uitgaat niet altijd even solide gefundeerd zijn. Ook de gekozen oplossingen voldoen niet altijd aan de eisen die een democratische rechtsstaat en deugdelijke wetgeving stellen. Vaak zijn compromissen onvermijdelijk. De wetteksten die daarvan het gevolg zijn, voldoen dan ook niet altijd aan de eisen van precisie, doeltreffendheid en doelmatigheid. Mede in dat kader wil ik erop wijzen dat de toelichting bij wetgeving duidelijk dient te maken dat er voldoende mensen en middelen zijn voor de uitvoering en handhaving.

Het betreft hierbij vaker dan niet complexe sociaal-economische vraagstukken. U wordt derhalve aanbevolen om u steeds maatschappelijk breed te laten informeren.

Ad 2 en ad 3 Juridische toetsing en Wetstechnische toetsing
Wat betreft de Juridische toetsing  en de Wetstechnische toetsing  vraag ik uw aandacht voor het volgende. Mede gelet op het beperkt aantal wetgevingsjuristen bij het land is het van extra gewicht dat de Raad in de opbouwfase van het land goed let op de juridische en wetstechnische kwaliteit van de ontwerpen. Samenwerken met zusteradviesorganen in het Koninkrijk zou daarbij overwogen kunnen worden. Daarbij kan aan de afdeling wetgevingsadvisering van de Raad van State gedacht worden.

2. Betekenis advisering
Dit brengt mij op de vraag wat is het belang van de wetgevingsadvisering. Doorgaans zijn de Regering en soms, in geval van initiatiefvoorstellen, de Staten de afnemers van de adviezen .  De adviezen zijn echter niet alleen van belang voor Regering en Staten als wetgevende macht, maar ook voor, met name, het Constitutioneel Hof en de gewone rechter als constitutionele toetser. Omdat Sint Maarten een Constitutioneel Hof kent dat aan het eind van de parlementaire behandeling op verzoek van de Ombudsman een wettelijke regeling toetst aan de Staatsregeling, is het zaak dat de Raad van Advies steeds een scherp oog heeft voor de constitutionaliteit en daarover zo nodig verslag doet. Het advies van de Raad kan dan een rol spelen bij de beslissing van het Constitutioneel Hof of van de gewone rechter.

3. Bevoegdheden
In het licht van de betekenis van haar wetgevingsadvisering dient de Raad goed acht te nemen van zijn bevoegdheden. Meestal adviseert de Raad naar aanleiding van een aanvraag, hoewel de Raad bevoegd is om ook ongevraagd advies aan de regering uit te brengen indien u dat nodig acht. Het spreekt voor zich dat de Raad als laatste adviseur over alle benodigde stukken en informatie dient te beschikken om een goed advies te kunnen uitbrengen. Dit betekent dat de adviesaanvraag vergezeld gaat van door andere instanties uitgebrachte adviezen. Van belang daarbij is dat op grond van de Landsverordening op de Raad van Advies de ministers aan de Raad inlichtingen geven die de Raad noodzakelijk oordeelt in verband met de te behandelen zaken. Tenslotte is de Raad bevoegd deskundigen op te roepen om hem van advies te dienen.

De Raad wordt aanbevolen om zijn bevoegheden optimaal in te zetten om haar taken optimaal uit te kunnen voeren.

4. Borgen onafhankelijke positie van de Raad

Dat brengt mij op het belang voor de borging van de onafhankelijke positie van de Raad. Als Hoog College van Staat heeft de Raad een eigen taak, die onafhankelijk van de Regering en de Staten wordt uitgevoerd. De leden van de Raad dienen hun taken vrij van ongewenste beinvloeding te kunnen uitvoeren en er mogen geen aanleiding zijn tot twijfels aan de objectieve wijze van uitoefening van hun functie. In verband daarmee verdient het aanbeveling om, in aanvulling van de wettelijke bepalingen mbt onverenigbare functies  voor leden van de Raad, een code op te stellen hoe om te gaan met nevenfuncties.

5. Slot

Tot slot, de wijze waarop u zich als eerste Raad van Advies van Sint Maarten in deze opbouwfase,  van zijn taken kwijt en gebruik maakt van zijn bevoegdheden zal bepalend zijn voor de positie en het gezag van de Raad in relatie tot de Regering, de Staten, de Rechterlijke macht en de Samenleving en, nog belangrijker, voor de kwaliteit van de wetgeving en bestuur in Sint Maarten. Op u rust dus een bijzondere en belangrijke verantwoordelijkheid.

Ik wens u en de Raad veel wijsheid bij de uitvoering van uw bijzondere en belangrijke werk.