De Gouverneur Toespraken

Terug naar Toesprakenmar 21, 2013

Openingstoespraak ter gelegenheid van de quadripartite-radenoverleg

Openingstoespraak van 21 maart 2013 van Z.E. de Gouverneur van Sint Maarten, drs. E.B. Holiday, ter gelegenheid van de quadripartite-radenoverleg van de Raad Advies van Aruba, de Raad Advies van Curaçao, de Raad van State van Nederland, en de Raad van Advies van Sint Maarten

Vice-president van de Raad van State,
Voorzitter van de Raad van Advies van Aruba,
Vice-voorzitter van de Raad van Advies van Curaçao,
Vice-voorzitter van de Raad van Advies van Sint Maarten,
leden van de raden,
dames en heren,

Goede morgen,

En welkom op Sint Maarten het diamant van het Koninkrijk
Wij zijn hier bijeengekomen als vier Raden om te overleggen over onderwerpen die van gezamenlijk belang zijn bij het vervullen van uw taak als laatste raadgevers van onze regeringen in het Koninkrijk.  Dit tweede twee jaarlijkse overleg tussen de Raden in het Koninkrijk sinds de staatkundige hervormingen van 2010 is tijdig, gelet op de ontwikkelingen in het Koninkrijk zoals weergegeven in het programma van uw beraadslagingen.

Gisterenavond begon het bezoek met als voorproefje een symposium met het onderwerp “Het gebruik van een Constitutioneel Hof voor het beslechten van geschillen in het Koninkrijk?”1. Gelet op de discussie van gisterenavond, de aard van de materie en de staatsrechtelijke complicaties daarom heen denk ik dat dit vraagstuk nog lang de gelederen binnen het Koninkrijk zal bezighouden.

Op de agenda van vandaag staan verschillende onderwerpen, die in elk van de landen in meer of mindere mate actueel zijn. Het gaat daarbij om fundamentele vraagstukken zoals het vraagstuk van de  tweetaligheid van wetgeving. Essentiële aspecten die daarbij een rol spelen zijn onder meer rechtszekerheid, conformiteit, kwaliteit, capaciteit en wenselijkheid. Het is belangrijk dat daarbij adequate afwegingen worden gemaakt.

Ook het veel besproken principiële vraagstuk van de constitutionele verankering van het begrotingsevenwicht staat vandaag op de agenda. Zonder een uitspraak te doen ten aanzien van begrotingsprocessen en beleid in de afzonderlijke landen kan op dit punt geconstateerd worden dat Sint Maarten in het Koninkrijk voorop loopt met de bepaling van artikel 100 in de Staatsregeling dat stelt: “De jaarbegroting en de meerjarenbegroting zullen sluitend zijn”. Ik zou in dat kader willen adviseren dat het altijd verstandig is  goede voorbeeld te volgen.
Over goede voorbeelden gesproken heb ik er alle vertrouwen in dat u steunend op eigen kracht met de wil elkander bij te staan de samenwerking tussen de Raden, welke vandaag ook op de agenda staat, zal voortzetten en bestendigen. Het is uit dit soort samenwerking dat wij de kracht van het Koninkrijk kunnen en dienen te putten. 

Belangrijk in dit kader is dat deze punten besproken worden onder het thema “Deugdelijkheid van bestuur”. Goed bestuur is ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de advisering door de Raden. De effectiviteit van het werk van de Raden hangt af van de kwaliteit, van het gewicht en van het vertrouwen dat de samenleving heeft in de Raden als bewakers van goed bestuur. Zoals ik onlangs in een rede op de Universiteit van Utrecht uitsprak, zie ik een belangrijke rol voor de Raden bij de totstandkoming van goed bestuur in de landen. Maar, wat ik ook heb gezegd is dat goed bestuur niet alleen gaat om het tot stand brengen van wetgeving en instituties. Uiteindelijk wordt de verwezenlijking van goed bestuur in hoge mate bepaald door het gedrag en houding van bestuurders en volksvertegenwoordigers jegens “Good Governance”. Het zijn de vertegenwoordigers en de dienaren van het volk die elke dag door middel van wetgeving, beleid, besluitvorming en uitvoering het vertrouwen van het volk moeten voeden en verdienen. Wanneer dat niet gebeurt, dan komt de legitimiteit van het bestel zelf ter discussie te staan. In dit kader komt gelet op de rol van de Raden het gezegde “Goede raad is goud waard” goed van pas.

Immers goede raad is in de kern waar de Raden voor staan; als laatste raadgever van de regeringen van hun landen en wat betreft de Raad van State van het Koninkrijk van de Koninkrijksregering. Door middel van uw adviezen inzake de legitimiteit van wetgeving dragen de Raden in belangrijke mate bij aan het onmisbare stelsel van “checks and balances” in de landen. Ofschoon de adviezen van de Raden voor de regeringen niet bindend zijn, is het van belang dat deze serieus genomen worden en dat uitgangspunt moet zijn dat er overtuigend wordt gemotiveerd als wordt afgeweken van de adviezen. Wat dat laatste betreft lijken de Raden zich in alle Koninkrijksdelen terecht enige zorgen te maken over de omgang met hun adviezen. Het is voor een houdbare ontwikkeling van onze landen cruciaal dat steeds wordt gezocht naar het evenwicht tussen enerzijds het primaat van de politiek en anderzijds de rechtstatelijke principes als “checks and balances”.

Tot slot wil ik u voor uw beraadslagingen ten overvloede de  volgende raad meegeven. Puttend uit de woorden van Martin Luther King Jr. constateer ik dat steeds meer actoren in onze samenlevingen bij hun handelen zich te vaak laten leiden door de volgende drie vragen:
is it safe?
is it convenient?
is it popular?
en zich te weinig bezinnen over en optreden op grond van de fundamentele vraag:
Is it right?

Mijn raad aan u is dat u zich in uw overleg van vandaag en morgen en in uw adviezen aan de regeringen zich behalve door het legitimiteitsvraagstuk steeds laat leiden door de vraag: Is it right? Immers goed voorbeeld doet volgen.
Geachte leden van de Raden

Ik wens u een vruchtbaar overleg toe in de geest van de goede samenwerking tussen de Raden, zoals deze al jaren bestaat.
Hierbij verklaar ik het 4-Radenoverleg voor geopend.

Dank u.