Toespraak Gouverneur drs. Eugene B. Holiday gehouden tijdens de afscheidsreceptie door BZK ter ere v

sep 23, 2022

Excellenties,
Dames en heren, Ladies and Gentlemen,
Goedemiddag, Good afternoon,

Het is voor Marie Louise en mij een genoegen om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik wil staatssecretaris Alexandra van Huffelen en de medewerkers van BZK bedanken voor het organiseren van deze  receptie ter ere van mijn afscheid als Gouverneur van Sint Maarten. Ik wil ook alle aanwezigen waaronder een aantal bekenden, oud medewerkers van mij kabinet, friends, and cherished family members, dank heten voor uw komst. Uw aanwezigheid, maakt deze receptie bijzonder.

Vandaag heeft een extra glans vanwege de bijzondere eer die mij zojuist te beurt is gevallen: het ontvangen van een Koninklijke Onderscheiding als Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding heb ik in belangrijke mate te danken aan de mensen die een rol hebben gespeeld in mijn carriere en leven, en in het bijzonder aan mijn ouders en mijn echtgenote aan wie ik het opdraagt. My thanks to everyone who made this special distinction possible.

Twaalf jaar geleden werd ik benoemd als eerste Gouverneur van het nieuwe land Sint Maarten.

Er is in die twaalf jaar veel gebeurd. Het was voor mij als landskind een bijzondere voorrecht om mijn land in deze vormingsjaren als Gouverneur te mogen dienen. Het was een bijzondere eer om mee te helpen bouwen aan Sint Maarten als nieuw land binnen het Koninkrijk.

Bij mijn ambtsaanvaarding op 10 oktober 2010 heb ik, in lijn met mij Gouverneurseed, plechtig beloofd de bevolking te zullen dienen door het handhaven van de constitutionele orde in deze belangrijke periode in de ontwikkeling van Sint Maarten. Ik heb toen gezegd dat de uitdagingen groot waren, dat wij kritieke organisaties voor het functioneren van Sint Maarten van de grond af moesten opbouwen. Twaalf jaar later denk ik dat velen niet beseffen dat dat het start punt van Sint Maarten als land was.

Terugblikkend kom ik vanmiddag tijd te kort om de veelheid van ontwikkelingen en mijn ervaringen met u te kunnen delen. Ik zal daarom kort stilstaan bij een aantal ontwikkelingen van de afgelopen twaalf jaar, bij de uitdagingen waarvoor Sint Maarten staat en de waarde van samenwerking in het Koninkrijk.

Ik memoreer de feestelijke viering van de landswording op 10 oktober 2010, de Koninklijke bezoeken van 2011 en 2013 aan Sint Maarten en de troonwisseling en inhuldiging van de Koning in 2013. Het was een ware bijzondere ervaring om aanwezig te zijn bij de troonwisseling en inhuldiging in 2013. Deze momenten waren betekenisvolle momenten. Momenten van eenheid, continuïteit en stabiliteit. Dit zijn essentiele bouwstenen voor de bevordering van het welzijn van onze burgers. Laten wij daarom samen daarin investeren.

Ik verwijs ook naar de vele kabinetswisselingen en staatsrechtelijke debatten, naar de integriteitsdiscussies, de Koninkrijksaanwijzingen, waaronder die aan de Gouverneur, en naar de politieke spanningen tussen Philipsburg en Den Haag. Dat zijn de onderwerpen die de politieke discussies, acties en reacties en het nieuws hebben beheerst. Zij geven echter een eenzijdige beeld van Sint Maarten en het Koninkrijk en leiden tot en versterken het wederzijdse wantrouwen. Wederzijdse wantrouwen dat in de weg staat van optimale en de zo noodzakelijke bundeling van krachten om de uitdagingen waarvoor wij staan het hoofd te bieden. 

Er gebeuren immers op Sint Maarten en in samenwerking met onze partners in het Koninkrijk ook veel goede dingen. Het is voor een evenwichtige beeldvorming belangrijk om te benadrukken dat de overgrote meerderheid van de mensen van Sint Maarten hard werkende mensen zijn die zich, in goede, minder goede en moeilijke tijden inzetten voor de ontwikkeling van ons land. Een inzet die te weinig wordt belicht. Ik denk ook aan de belangrijke samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld militaire bijstand bij rampen en de medische ondersteuning tussen de landen gedurende de Coronavirus pandemie. Voorbeelden van constructieve samenwerking die eveneens te weinig worden belicht. De toekomstige groei van Sint Maarten en de verbetering van de verhoudingen binnen het Koningrijk en meer in het bijzonder tussen Den Haag en Philipsburg vraagt om een evenwichtigere analyse en benadering dan in de afgelopen twaalf jaar het geval is geweest. Laten we het evenwicht opzoeken en de toekomst daarop bouwen. Alleen dan zullen wij optimale resultaten boeken.

Elke terugblik hoe beknopt ook zal onvolledig zijn zonder stil te staan bij de schade die Orkaan Irma en de Coronavirus pandemie op Sint Maarten hebben aangericht. Deze crisissen hebben in de afgelopen 5 jaar, het sociale, financieel economische beeld op het eiland bepaald en de spanningen tussen Den Haag en Philipsburg vergroot. De gevolgen van deze crisissen zullen nog jaren voelbaar zijn. Deze twee rampen zijn game changers voor Sint Maarten. Zij benadrukken de kwetsbaarheid, de beperkingen, maar ook de weerbaarheid van de bevolking en het eiland. Drie elementen waaruit geput kunnen worden voor het bouwen van een sterker, meer duurzaam Sint Maarten. In other words, they underscore the weaknesses which are to be overcome and the strengths which we can draw from to build a stronger more sustainable Sint Maarten.

Deze crisissen hebben tevens de complicaties maar nog belangrijker, de waarde van het Koninkrijk getoond. Immers, wij hebben in het Koninkrijk met de wil elkander bij te staan een vuist kunnen maken tegen deze crisissen. Deze constatering is van belang met het oog op de fundamentele en mondiale uitdagingen waar ook Sint Maarten voor staat. Uitdagingen op het gebied van, onder anderen, onderwijs, milieu, klimaat adaptatie, energie transitie, en digitale transformatie, die voortvarend aangepakt moeten worden om de toekomst van de bevolking van Sint Maarten veilig te kunnen stellen. Het is gelet op de aard van deze en andere uitdagingen en hun bedreiging voor het huidige en toekomstige welzijn van onze bevolking, geboden dat wij onze krachten bundelen als land en samen met onze partners in het Koninkrijk.
 
Gedurende mijn twaalf jaar als Gouverneur heb ik van dichtbij de positieve en minder positieve samenwerking tussen Sint Maarten en ons partners in ons Koinkrijk meegemaakt. Ik hoop met deze korte beschouwing een handreiking te hebben gegeven voor een verbetering van de noodzakelijke samenwerking op Sint Maarten en tussen de landen van het Koninkrijk. En ik hoop jullie in de toekomst in een andere rol nog vaker te tegen te komen.

Tot slot, wil ik Staatssecretaris van Huffelen nogmaals bedanken voor het organiseren van deze receptie en de Koninkrijksregering bedanken voor hun vertrouwen in mij over de afgelopen twaalf jaar waarin ik Gouverneur van Sint Maarten heb mogen zijn.  

Dank voor uw aandacht.